Searching...
Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Hỏi: Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay ?

Xin chào các anh chị tư vấn luật !
EM cần danh sách các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam đang phổ biến hoặc áp dụng , anh chị giúp đỡ em với !

Chúng tôi xin được trả lời như sau

Doanh nghiệp Tư nhân

 • Một chủ đầu tư, thuận lợi trong việc quyết định các vấn đề của Doanh nghiệp.
 • Không có tư cách pháp nhân.
 • Chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản của Chủ Doanh nghiệp.

Công ty TNHH

 • Công ty tnhh gồm nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh.
 • Có tư cách pháp nhân.
 • Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp.
 • Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng h́nh thức đầu tư trực tiếp không có.

Công ty Cổ phần

 • Công ty cổ phần gồm nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh.
 • Có tư cách pháp nhân.
 • Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp.
 • Các cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát Công ty.
 • Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng h́nh thức đầu tư trực tiếp thuận lợi, công chúng có thể dễ dàng tham gia vào công ty bằng hình thức mua cổ phiếu của Công ty (tính chất mở của Công ty).

Công ty Hợp danh

 • Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh.
 • Các thành viên hợp danh có thể hoạt động nhân danh công ty.
 • Công ty hoạt động dựa trên uy tín của các thành viên.
 • Các thành viên cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản liên quan đến các hoạt động của Công ty.
 • Không có tư cách pháp nhân.

Hợp tác xã

 • Có tư cách pháp nhân.
 • Xă viên cùng góp vốn, cùng tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và được nhận lợi nhuận trên cơ
 • Sở hữu manh mún của các xă viên đối tài sản của ḿnh làm hạn chế các quyết định của Hợp tác xă, tính chất làm ăn nhỏ lẻ, canh tác tồn tại.

Công ty Liên doanh

 • Do các bên nước ngoài hoặc Việt Nam liên kết thành lập.
 • Công ty 100% vốn nước ngoài.
 • Do các bên nước ngoài hoặc bên nước ngoài thành lập.
Bạn có thể nghiên cứu các thông tin khác tại bài viết này: http://icslaw.vn/so-sanh-cong-ty-tnhh-va-cong-ty-co-phan/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét