Searching...
Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Hỏi: Pháp nhân là gì ạ ?

Xin chào các anh chị tư vấn luật !
Em là sinh viên đang muốn tìm hiểu thông tin về pháp nhân ! cho em hỏi là PHÁP NHÂN LÀ GÌ Ạ ?

Chúng tôi xin được trả lời như sau

Thuật ngữ pháp nhân (tổ chức) dùng để phân biệt với thể nhân (con người) thôi. Nếu một tổ chức có “tư cách pháp nhân” thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của pháp nhân mà luật dành cho pháp nhân. Một tổ chức có tư cách pháp nhân Đáp ứng các điều kiện của BLDS năm 2005:
  1. Được thành lập hợp pháp
  2. Có cơ cấu tổ chức chặc chẽ
  3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó
  4. Nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp luât một cách độc lập.
Loại hình doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân vì không có tài sản độc lập với chủ doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét